Spring naar hoofd-inhoud

De school

Op basisschool Laureyn  willen we kinderen onderwijs geven in een rustig, veilig en ontspannen pedagogisch klimaat. Een positieve sfeer in de school vinden we dan ook belangrijk. Respect en acceptatie zijn hierin kernwoorden. We willen hiermee het zelfvertrouwen van kinderen verstevigen. Samenwerken speelt een belangrijke rol in ons klimaat. Dit klimaat wordt mede in stand gehouden doordat we duidelijke regels hebben, waar we met kinderen over communiceren en waar we consequent  mee om gaan.

Onze kernwaarden zijn: plezier, respect, veilig, verbinding en een brede ontwikkeling. Deze kernwaarden vormen de basis van waaruit we willen samenwerken en omgaan met elkaar en iedereen die onze school of kindcentrum bezoekt.

Daarnaast hechten we veel waarde aan het bevorderen van de zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van kinderen. We stellen hoge, maar realistische verwachtingen aan kinderen, waarmee zo goed mogelijk aansluiten bij en afstemmen op hun mogelijkheden. Dit sluit aan bij handelings- en opbrengstgericht werken.

We willen ons onderwijs zo inrichten, dat we een grote betrokkenheid van kinderen én van ouders realiseren en dat kinderen met veel plezier naar school gaan. We willen kinderen het gevoel geven, dat leren leuk is! Daarnaast is een uitstroom met zo hoog mogelijke resultaten voor ieder kind binnen zijn of haar eigen mogelijkheden voor ons een gegeven, wat we continue nastreven.

Op Laureyn werken we volgens het leerstofjaarklassensysteem, waarbinnen we gedifferentieerd werken. Om dat voor alle kinderen te kunnen realiseren, moeten kinderen in staat zijn goed zelfstandig te werken. We besteden hier dan ook veel aandacht aan. Samenwerkend leren is een werkvorm, waarin de interactie tussen kinderen goed gestructureerd is.

Ouders moeten zich veilig en welkom voelen op school. We willen laagdrempelig zijn naar ouders en een grote betrokkenheid realiseren. We vinden participatie van ouders aan het schoolactiviteiten in brede zin heel waardevol. De communicatie met ouders vinden we dan ook heel belangrijk, niet alleen over schoolzaken, maar zeker ook in de persoonlijke communicatie over de ontwikkeling van hun kind(eren).