Spring naar hoofd-inhoud

Missie

Kindcentrum Laureyn biedt kinderen een levendige en uitdagende omgeving waarin zij zich veilig voelen en waar oog is voor het welbevinden van het individuele kind.

We vinden het belangrijk dat kinderen zich breed ontwikkelen met plezier, aandacht en respect voor elkaar en de omgeving, zodat ze op een creatieve manier hun eigen talenten kunnen ontwikkelen.

Zo leggen we samen een basis waar de kinderen nu en in de toekomst op kunnen bouwen. Kindcentrum Laureyn wil zo de verbindende factor binnen het dorp zijn.


Kernwaarden: plezier, veilig, respect, verbinding, brede ontwikkeling

Visie

Samen zijn wij één  

Verbinding Kindcentrum Laureyn 

We zoeken verbinding tussen de basisschool en beide kinderopvangorganisaties door samen te werken, elkaar te helpen en te begeleiden, te overleggen en elkaar te enthousiasmeren. We volgen samen doelgerichte nascholing en houden gezamenlijke activiteiten. We willen elkaar beter leren kennen door bijvoorbeeld teambuildingsactiviteiten. De Brede School Activiteitencommissie zorgt voor meer betrokkenheid van alle partijen. 
 

Kansrijk onderwijs 

Een rijke schooldag met gevarieerd aanbod voor brede ontwikkeling dat aansluit bij de individuele talenten van de kinderen 

We willen gebruik maken van ieders talenten (leerkrachten, pedagogisch medewerkers en ouders). Dat kan ook door gebruik te maken van elkaars kennis, bijvoorbeeld bij een leerlingbespreking. “Hoe pak jij zaken aan?” Daar waar het mogelijk is kinderen op eigen niveau laten werken. Bijvoorbeeld groepsdoorbrekend, vakdoorbrekend i.p.v. in de eigen groep. Maar ook aandacht geven aan projectmatig werken, vakken integreren (zaakvakken – Faqta, lezen en luisteren met begrip groepsdoorbrekend werken op leerlijnen). Het aanbod vanuit de BSA wordt samengevoegd met al het andere aanbod (vanuit school, vanuit wijk, vanuit kinderopvang). Het aanbod buitenschools sluit meer aan bij het aanbod vanuit de klas (doorgaande leerlijn). 

De peuter- kleuterklas (startgroep) willen we voortzetten. Hierbij veel aandacht voor taal. We willen kansrijk adviseren naar het Voortgezet onderwijs toe. 
 

Basisvaardigheden van hoge kwaliteit 

We zorgen voor een levendige en uitdagende leeromgeving. Daarbij spreken we hoge verwachtingen uit. We willen kwalitatief bezig zijn met methodes en verschillende werkvormen (bijvoorbeeld coöperatief leren) toepassen. Kinderen (het gevoel van) eigenaarschap geven in hun eigen leerproces. 
 

Inclusiever onderwijs 

We zetten de interne zorgstructuur stevig neer en zorgen voor regelmatig overleg. We maken gebruik van elkaars expertise bij zorgvragen. We geven aandacht aan differentiatie op niveau van het kind. Leerlingen bespreken we samen. Samen kinderen waarnemen. Begrijpen voor ingrijpen. Door samenwerking met de kinderopvang is er vroegsignalering mogelijk. 
 

Daar wil je werken 

Een professionele teamcultuur waarin gezamenlijke verantwoordelijkheid is. 

We vinden een open communicatie vanuit een probleemoplossende gedachte belangrijk. Als iemand ergens mee zit niet alleen een luisterend oor zijn maar helpen bij een actieplan of mogelijke vervolgstappen. Gezamenlijke workshops en studiedagen rond open communicatie. Verbinding met elkaar. We willen overlegmomenten creëren waarbij zonder agenda gesproken kan worden over kwaliteiten van leerlingen of leerstof. 
 

Vertrouwen door alle medewerkers in de brede potentie en kracht van ieder kind 

Ieder kind kan zich ontplooien in een levendige en uitdagende leeromgeving en krijgt onderwijs op niveau. 
 

Gebruik van gebouw en plein 

Onze school is gehuisvest in een groene buurt. Hier willen we gebruik van maken. Groen op het plein om fijn te kunnen spelen en leren. Ons gebouw biedt vele mogelijkheden voor groepsdoorbrekend werken. Ook onze leerlingen mogen hier ideeën voor aanleveren. Bijvoorbeeld in de kinderraad.  
 

Pedagogisch fundament 

We willen emotionele veiligheid bieden. Persoonlijke- en sociale competentie bevorderen. We bieden regels, normen en waarden aan die de "cultuur” van het kindcentrum vormen. 

De identiteit van onze school

Onze school is een samenwerkingsschool. Dat wil zeggen dat ouders voorafgaand aan een nieuw schooljaar of bij inschrijving van hun kind, aan kunnen geven of zij HVO, GVO of RK onderwijs willen laten volgen door hun kind(eren).

Er moet een keuze worden gemaakt uit deze drie stromingen. Dat is wettelijk verplicht. Een maal per week worden de groepen dan opgedeeld worden om deel te nemen aan een van de drie stromingen. De lessen worden gegeven door leerkrachten die daar voor bevoegd zijn. Vanuit de stichting Vormingsonderwijs kunnen ook externe leerkrachten worden aangetrokken.

Door gesprekken met leerkrachten, ouders en directie is een beeld ontstaan, hoe op school de identiteit wordt beleefd.