Spring naar hoofd-inhoud

Leerlingvolgsysteem

Onze school werkt voornamelijk met klassikale instructie. Wanneer blijkt dat enkele kinderen behoefte hebben aan extra instructie, krijgen zij die terwijl de overige kinderen zelfstandig werken. Natuurlijk houden we er rekening mee dat kinderen die extra instructie krijgen, minder tijd hebben om die instructie bijvoorbeeld schriftelijk te verwerken. Dit geldt met name voor de vakken rekenen, lezen en taal. Bij lezen werken we vaak in niveaugroepen. Hiermee willen we achterstanden in leesontwikkeling zo veel mogelijk voorkomen. Door deze werkwijze is het niet vanzelfsprekend dat alle kinderen even ver zijn. Daarom houden we een leerlingvolgsysteem bij. Dit hebben we voor rekenen, lezen en spelling. We vergelijken deze resultaten steeds via het CITO Leerling in Beeld met landelijke gemiddelden. 

Zorgontwikkeling

Onder zorgontwikkeling verstaan we: de uitbreiding van maatregelen en activiteiten op school om een zo goed mogelijke zorg te garanderen voor de kinderen. Dit kan zijn voor zowel de kinderen waarvoor de leerstof te moeilijk is, als voor kinderen die veel meer in hun mars hebben.

Onze school heeft hieraan de laatste jaren veel aandacht geschonken. We gaan er vanuit dat het onderwijs het kind behoort te volgen en niet andersom. Met "onderwijs op maat" kunnen de kinderen beter op de eigen basisschool geholpen worden en hoeven minder kinderen verwezen te worden naar een speciale school. De zorg voor de leerlingen gebeurt zoveel mogelijk in de groep door de eigen groepsleerkracht. De coördinator van de zorg op school is de Intern Begeleider, zij ondersteunt ook de collega's bij het oplossen van problemen.

Onze intern begeleider volgt de ontwikkelingen wat betreft zorg voor leerlingen op de voet en in de bijeenkomsten van de Kwaliteitskring van Elevantio wordt steeds de stand van zaken toegelicht en afspraken gemaakt voor de praktijk. De intern begeleidster, juf Corine, informeert tijdens het teamoverleg de collega's over de nieuwste ontwikkelingen. Tevens worden dan praktische werkafspraken gemaakt voor onze eigen praktijksituatie op school.